Chính trị, xây dựng đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống