Thông báo tuyển dụng công chức

Thông báo số 34-TB/BTCTU về việc tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố năm 2021: Tải về


Mẫu kèm Thông báo số 34: Tải về

VIDEO

Liên kết