Văn bản

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”
14-CTr/TU
Chương trình
07/09/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó BTTT Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố
VĂN BẢN KHÁC