Văn bản

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”
05-KH/TU
Kế hoạch
18/12/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC