Văn bản

Về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Về triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
03-CT/TU
Chỉ thị
26/10/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Lê Quang Mạnh
Bí thư Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC