Văn bản

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
02-CTr/TU
Chương trình
06/10/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Lê Quang Mạnh
Bí thư Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC