Văn bản

Tổ chức Hội thao khối Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ XXII - năm 2020
Tổ chức Hội thao khối Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ XXII - năm 2020
02-KH/VPTU
Kế hoạch
29/09/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Nguyễn Hoàng Thái
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC