HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Niềm tin chiến thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc
Niềm tin chiến thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc
Cập nhật lúc 07:38 ngày 13/09/2021


Mở đầu Di chúc (1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn1.


Tuổi trẻ TP Cần Thơ tham quan Triển lãm nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TV.

Thật vậy, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất, vượt qua mọi gian khổ, hy sinh của Nhân dân ta, cùng với sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc. Nhân dân ta đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho đất nước; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; đánh dấu bước ngoặt quyết định trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và, đặc biệt, đối với thế giới, thắng lợi của Nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hoà bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc; mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.

Điều này minh chứng cho lời khẳng định của Bác: “Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, Nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc” đã trở thành sự thật.

Còn non, còn nước, còn người

Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”

Như niềm tin, như những điều Bác hằng mong mỏi, sau 46 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta đã “xây dựng” hơn rất nhiều so với “ngày nay”. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã đưa đất nước ta bước vào thời kỳ cả nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tập trung trí lực, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc quyết tâm đồng lòng vượt qua bao khó khăn, nhanh chóng khôi phục sản xuất, xây dựng, củng cố chính quyền trên phạm vi cả nước, ban hành Hiến pháp mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mười năm đầu cả nước tiến theo con đường chủ nghĩa xã hội (1975 - 1985) là mười năm Đảng ta tìm tòi con đường đổi mới. Đây cũng là thời kỳ tư duy mới được hình thành từng bước bắt nguồn từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam. Những thành tựu và khuyết điểm trong mười năm ấy đã để lại những bài học quý giá cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Đại hội VI của Đảng (tháng 12 năm 1986) đã đưa ra đường lối đổi mới mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sau đó, từ Đại hội VII đến Đại hội XIII, Đảng luôn khẳng định tiếp tục đổi mới đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực với những bước đi, cách làm phù hợp, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; khẳng định chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Qua 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa... Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đời sống Nhân dân ngày càng được nâng lên, không khí dân chủ trong xã hội ngày càng được phát huy, văn hóa - xã hội không ngừng phát triển. Việt Nam đã vượt qua ngưỡng nước nghèo, chậm phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình; đang thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam”2.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Cần Thơ 52 năm làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh  hết sức chăm lo xây dựng Đảng thành khối đoàn kết, thống nhất vững mạnh. Trong Di chúc, Bác căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Cùng với cả nước, làm theo lời Bác, trong suốt quá trình lãnh đạo qua các giai đoạn cách mạng, Đảng bộ thành phố Cần Thơ luôn đề cao sự đoàn kết thống nhất và đặc biệt luôn coi trọng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng không ngừng được đổi mới, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tốt tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Những năm qua, Ðảng bộ thành phố Cần Thơ không ngừng củng cố, phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Hiện tại, thành phố Cần Thơ có 15 đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trong đó có 01 đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở; có 616 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 52.000 đảng viên. Đảng bộ thành phố thường xuyên quan tâm công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nghiêm túc, chất lượng, sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên; chủ động kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ Chỉ thị số 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị số 03-CT/TW (khóa XI), Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và (khóa XII) đã được Đảng bộ thành phố xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được các Đảng bộ quan tâm thực hiện thường xuyên, có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực. Giai đoạn 2016 - 2021, toàn thành phố có 702 tập thể và 1.177 cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng. Công tác tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, công khai, dân chủ, đúng quy trình, đảm bảo tính kế thừa và phát triển. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, đổi mới về nội dung và chất lượng được nâng lên. Công tác dân vận được tăng cường và đổi mới gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ, chính quyền thành phố trong sạch, vững mạnh. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ.

Những ngày này, Nhân dân Cần Thơ cùng Nhân dân miền Nam và cả nước lại đang tiếp tục chống chọi với những khó khăn, thử thách mới. “Giặc” COVID-19 đã quay trở lại mảnh đất mang hình chữ S của chúng ta lần thứ tư với sự nguy hiểm và gây thiệt hại - cả người và của, nhiều hơn, nặng nề hơn. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống. Đã có rất nhiều những giọt mồ hôi, nước mắt và cả những mất mát về tính mạng của những người chiến sĩ “áo trắng” trên tuyến đầu. Song, chúng ta có thể tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, dân tộc Việt Nam tiếp tục đồng lòng, đoàn kết toàn dân tộc từng bước đạt nhiều thắng lợi với trong cuộc chiến đấu với kẻ địch “vô hình” hiện tại.  

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn trong thời đại ngày nay. Đã 52 năm kể từ ngày Bác đi xa nhưng Di chúc của Người vẫn còn nguyên giá trị. Niềm tin chiến thắng, những di huấn có tầm nhìn xa, cùng tình cảm sâu sắc, chân thành của Bác dành cho Nhân dân Việt Nam vẫn mãi mãi trường tồn. Nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi lời Bác, “toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như điều mong muốn cuối cùng của Vị Cha già của dân tộc.

H.D

-----------------

(1) Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam xuất bản 1969.

(2) Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết