CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Phong Điền: vận động xã hội hóa được trên 3,2 tỷ đồng để chăm lo cho Nhân dân ảnh hưởng dịch COVID-19