CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Xây dựng trường chính trị chuẩn, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ