ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống
Cập nhật lúc 10:47 ngày 13/08/2021


Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 30/6/2021, Đảng bộ thành phố Cần Thơ hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có hơn 49.900 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỷ lệ 98,96%.


Cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ chủ chốt thành phố Cần Thơ nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy. Ảnh: PV.

Xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thành phố quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 123-CV/TU ngày 22/3/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 22/3/2021 nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã ban hành các văn bản tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng và chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân.

Với tinh thần chủ động, tích cực, Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai nhanh tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tổ chức mở rộng “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu thành phố, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn, với hơn 10.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập (chiếm tỷ lệ 21,43%), là cán bộ chủ chốt thành phố, cán bộ hưu trí thuộc diện Thành ủy quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học, biên tập viên, phóng viên Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ; cán bộ chủ chốt các quận, huyện, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và xã, phường, thị trấn. Tính đến ngày 30/6/2021, toàn Đảng bộ thành phố đã hoàn thành việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho hơn 49.900 cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đạt tỉ lệ 98,96%.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại các cấp ủy đảng cơ sở diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng các cấp ủy đảng đã chủ động, vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mang lại kết quả tích cực, phù hợp với với từng đối tượng dự học và thực tế của địa phương, đơn vị, đồng thời đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Sau học tập Nghị quyết, cán bộ, đảng viên thực hiện viết thu hoạch; nội dung thể hiện nhận thức về những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp của nghị quyết; liên hệ với nhiệm vụ của cá nhân; đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại ngành, địa phương, đơn vị. Bài thu hoạch của từng cá nhân được lưu lại tại các chi bộ, đảng bộ nơi đảng viên công tác; xem đây là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của từng đảng viên ở các cơ quan, đơn vị. Việc viết thu hoạch giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu sâu hơn về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động, tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân trước Đảng bộ cơ quan, đơn vị. Kết quả toàn Đảng bộ thành phố có trên 98% cán bộ, đảng viên đương chức ở các đảng bộ trực thuộc Thành ủy viết thu hoạch theo quy định; các bài thu hoạch thể hiện đầy đủ về các nội dung gợi ý, nhận thức đúng đắn về các nội dung được nêu trong Nghị quyết; liên hệ thực tiễn của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên; các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tích cực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, hệ thống Tuyên giáo, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp căn cứ vào tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, tham mưu cấp ủy tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phù hợp, như mở các lớp học tập Nghị quyết đối với công chức, viên chức không phải là đảng viên; họp tổ nhóm tuyên truyền,… Kết quả đã tổ chức 117 lớp, 3.357 cuộc, với 129.931 công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên tham gia. Cổng thông tin điện tử Đảng bộ thành phố, Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ, Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ thực hiện đăng tin, bài phản ánh tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố; tuyên truyền đậm nét về công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Đưa nghị quyết vào cuộc sống”. Từ đầu năm đến nay, báo chí thành phố đã đăng tải trên báo in, báo điện tử; phát sóng hàng nghìn tin, bài, phóng sự tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên sóng phát thanh, truyền hình và trên các nền tảng mạng xã hội của báo, đài; kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Tiêu biểu, Báo Cần Thơ đã đăng 88 tin, 68 bài và 6 video clip; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đã tuyên truyền 622 tin, 214 bài phóng sự, 36 chuyên đề và 1.287 tin bài trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo). Ngoài ra, Đài Truyền thanh các quận, huyện, xã, phường, thị trấn mở chuyên mục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII theo tài liệu Hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tin, bài phản ánh tình hình triển khai Nghị quyết tại địa phương, đơn vị.

Trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 14/6/2021; đồng thời chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp xây dựng Chương trình hành động của địa phương, đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả trên cho thấy, quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng bộ thành phố được các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo nội dung và các điều kiện phục vụ hội nghị. Nhiều Đảng bộ có tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt cao như: Đảng ủy Quân sự thành phố, Công an thành phố, đạt 100%; Đảng bộ huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Ô Môn, Đảng ủy Trường Đại học Y dược Cần Thơ đạt trên 99%. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh còn thành lập tổ đánh giá, phân loại nội dung các bài thu hoạch của đảng viên (loại tốt có 427 bài, đạt 25,84%; loại khá có 1.016 bài, đạt 55,64%; loại trung bình có 348 bài, tỷ lệ 21,02%). Tài liệu nghiên cứu học tập được cấp phát kịp thời đến cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ đề ra. Một số địa phương, đơn vị còn khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, nhất là đối với những địa phương có số lượng đảng viên nhiều. Công tác tuyên truyền trong các tầng lớp Nhân dân tuy được quan tâm, nâng chất nhưng từng lúc, từng nơi kết quả chưa đạt mong muốn, do đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trình độ không đồng đều, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế.

Để tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới:

Một là, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin, xây dựng chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hai là, các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin, tuyên truyền trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Thành ủy, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ba là, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tiếp tục chủ động, tích cực đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào các sáng tác, biểu diễn nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,... nhằm tuyên truyền nghị quyết sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân.

Bốn là, các cấp ủy đảng thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở địa phương, đơn vị mình; hàng năm, định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong từng giai đoạn.

Năm là, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Thành ủy đối với các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng trên địa bàn thành phố; đồng thời đôn đốc, theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

 Thành Kiều

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết