QUẬN ỦY, HUYỆN ỦY

Cái Răng: Phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp để thực hiện mục tiêu kép