MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Khai mạc Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên TP Cần Thơ”