MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Công ty TNHH Tae Kwang Cần Thơ trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 thành phố