MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ

Khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2021