CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2021): Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2021): Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Cập nhật lúc 11:40 ngày 31/07/2021


Cách đây 91 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - tiền thân của Ban Tuyên giáo - xem đó là tổ chức quan trọng hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng. Nhân ngày Quốc tế đỏ 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 01/8”, kêu gọi chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Tài liệu này đã có tác động rộng rãi bởi ngay sau đó, hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của Nhân dân chống chiến tranh đế quốc đã nổ ra trên khắp cả nước.

Tập tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 01/8 chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Trung ương về việc hình thành cơ quan tuyên truyền, cổ động, giáo dục đầu tiên của Đảng. Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa này, ngày 01/8/2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định chọn ngày 01/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng.


Các cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Ảnh minh họa: TV.

Nhìn lại lịch sử cách mạng nước ta, ngay từ những ngày đầu thành lập và nhất là trong hơn 30 năm đổi mới cho thấy công tác tư tưởng văn hóa và nay là công tác Tuyên giáo được Đảng ta hết sức quan tâm và coi trọng. Công tác Tuyên giáo là một trong những mặt công tác trọng yếu trong hoạt động lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Từ khi có các tổ chức tiền thân của Đảng đến khi Đảng bộ Cần Thơ ra đời lãnh đạo, phong trào cách mạng trong tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố Cần Thơ) thì ngành Tuyên giáo Cần Thơ cũng sớm được hình thành phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong Nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, về con đường giải phóng dân tộc, động viên lực lượng quần chúng sẵn sàng đi theo ngọn cờ của Đảng, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Những năm gần đây, công tác Tuyên giáo thành phố Cần Thơ đóng góp có hiệu quả trong công cuộc giữ vững ổn định chính trị, thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng ý chí, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn thành phố; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, những hạn chế, tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong Nhân dân. Sáu tháng đầu năm 2021, mặc dù công tác Tuyên giáo được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo các cấp trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đạt yêu cầu kế hoạch đề ra, tạo sự ổn định về chính trị, tư tưởng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân. Chủ động tham mưu tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương bằng hình thức trực tuyến kịp thời, hiệu quả, chủ động đối phó trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đảm bảo phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Thường xuyên nắm bắt thông tin qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thông qua các cộng tác viên cơ sở; chủ động triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp đạt hiệu quả cao. Qua đó, góp phần tích cực vào kết quả chung của toàn ngành Tuyên giáo thành phố.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Tuyên giáo thành phố cũng còn những hạn chế cần khắc phục. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết bị gián đoạn, phải triển khai bằng hình thức trực tuyến nên đối tượng tham dự hạn chế, dẫn đến chất lượng chưa cao, chưa rộng khắp. Tình trạng cán bộ, đảng viên còn lơ là trong học tập nghị quyết vẫn còn xảy ra; công tác chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới hoạt động của báo, đài thành phố chưa thật sự rõ nét; tham mưu trên lĩnh vực xuất bản từng lúc chưa kịp thời, thiếu chủ động; công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân từng lúc chưa theo kịp với sự phát triển của thực tiễn; đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch đôi lúc chưa kịp thời, nhất là đấu tranh trên mạng internet.

Trước những yêu cầu cấp thiết của thực tiễn đặt ra, hệ thống Tuyên giáo các cấp trên địa bàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung và sáng tạo, phát triển phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò trọng yếu của công tác tuyên giáo. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng. Phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”. Mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là bí thư, cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, phải nêu cao trách nhiệm, chủ động, tích cực trong công tác chính trị, tư tưởng. Ngoài trách nhiệm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến quần chúng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp cần tự giác rèn luyện tu dưỡng về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống để thực sự là tấm gương sáng cho quần chúng Nhân dân noi theo - đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác tư tưởng, chính trị.

Thứ hai, đổi mới công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ một cách cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, lấy tấm gương sáng của cán bộ, đảng viên trong cuộc sống hàng ngày để giáo dục, tuyên truyền, vận động Nhân dân.

Thứ ba, kiện toàn, nâng chất đội ngũ cán bộ tuyên giáo, nhất là bộ máy tuyên giáo ở cơ sở. Hiện tại, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở của thành phố không ổn định, thường thay đổi theo nhiệm kỳ. Do vậy, thời gian tới, thành phố cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo theo hướng chuyên sâu, có cơ cấu hợp lý, có tính ổn định tương đối, bộ máy tinh gọn để nâng cao hiệu quả công việc. Người cán bộ tuyên giáo cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và cái tâm trong sáng, trình độ chuyên môn cao. Trong đó, khả năng nói và viết luôn phải song hành và đi đầu là năng lực nắm bắt và phân tích, dự báo thực tiễn phải nhạy bén, chính xác để tham mưu trong lĩnh vực tư tưởng.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế; tuyên truyền về kiến thức quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao cảnh giác cách mạng, tiến hành kiên quyết và đồng bộ các giải pháp để ngăn ngừa, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội..., ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, đấu tranh, phản bác kịp thời, có hiệu quả những thông tin xấu, độc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng ta.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong công tác tư tưởng, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên giáo. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở. Duy trì có nền nếp hoạt động giao ban công tác tư tưởng, giao ban báo chí, cung cấp và định hướng thông tin báo chí. Tăng cường thông tin hai chiều, công khai, minh bạch trong cung cấp thông tin, đặc biệt thông tin từ cơ sở. Chủ động trong việc tham mưu cho cấp ủy công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời dự báo diễn biến tư tưởng, những thiếu sót, hạn chế, vấn đề nhạy cảm có thể nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là việc triển khai những dự án lớn trên địa bàn, từ đó tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2021) là dịp để cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tuyên giáo của thành phố nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo, xem đó là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng. Trước những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn các cấp tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng tầm trí tuệ và bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm; chủ động đổi mới, sáng tạo nội dung, phương pháp công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí tiên phong trong công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phòng TT - BC - XB

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết