CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA THÀNH ỦY

Ký kết công tác thi đua các cơ quan của Đảng năm 2021
Ký kết công tác thi đua các cơ quan của Đảng năm 2021
Cập nhật lúc 08:54 ngày 15/04/2021


Chiều 14/4/2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Khối Trưởng khối Thi đua các cơ quan của Đảng dự và chủ trì Hội nghị ký kết công tác thi đua các cơ quan của Đảng năm 2021; cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy Cần Thơ và lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố.


Cụm Thi đua các cơ quan của Đảng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Tại Hội nghị đồng chí Đinh Công Út, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy, Khối Phó Thi đua các cơ quan của Đảng trình bày Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021. Theo đó, tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đạt được trong những năm qua, gắn thi đua với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tạo khí thế sôi nổi, thiết thực, nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hăng hái trong công tác, phát huy năng lực, trí tuệ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Khối, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thông qua việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối. Kịp thời phát hiện và lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thật sự tiêu biểu trong phong trào thi đua để biểu dương khen thưởng kịp thời, công tác bình xét khen thưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, từ đó tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả và đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, Khối Trưởng khối Thi đua các cơ quan của Đảng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2021, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan của Đảng trực thuộc Thành ủy cần quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên phát động các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách hoặc đột phá vào những nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế. Song song đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm 2021 của Thành ủy về “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm cũng đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan của Đảng phấn đấu thi đua thực hiện tốt các nội dung như: (1) Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu, rộng trong mỗi cơ quan, đơn vị Khối thi đua các cơ quan của Đảng, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các nội dung phong trào thi đua theo kế hoạch của Khối Thi đua các cơ quan của Đảng về thi đua thực hiện công tác của mỗi cơ quan, đơn vị năm 2021; (2) Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công theo Quyết định số 108-QĐ/VPTU ngày 06/4/2021 của Văn phòng Thành ủy; Luật Ngân sách; xây dựng quỹ trợ cấp phúc lợi, quỹ tăng thu nhập cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan của Đảng trên tinh thần tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; (3) Phát huy dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” giỏi về chuyên môn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; (4) Mỗi cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan của Đảng chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lịch sử của dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập ngành, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 30/11/2020 của Thành ủy về Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ”; (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua; xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, tổ chức tốt các phong trào thi đua, phấn đấu 90% trở lên cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trong Khối đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có tập thể và cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động tiên tiến”...; (6) Từng cơ quan, đơn vị phân công cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời cử cán bộ tham gia công tác thi đua, khen thưởng của Khối.

Tại Hội nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và Văn phòng Thành ủy thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2021.  Qua đó, Khối Thi đua các cơ quan của Đảng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, thông qua Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ thành phố đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thành phố ghi nhận và theo dõi kết quả thực hiện của Khối.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết