ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC THÀNH ỦY

Tình hình tội phạm giảm hơn 23% chỉ trong 6 tháng đầu năm