CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY

Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa
Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa
Cập nhật lúc 02:00 ngày 15/05/2019

Ngày 07/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1294-CV/TU về việc Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Ngày 07/5/2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ có Công văn số 1294-CV/TU về việc Tăng cường công tác quản lý, xử lý hiệu quả rác thải nhựa theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường”, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ “Về quản lý chất thải và phế liệu”; đặc biệt là Thư số 161/LĐCP ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, xử lý chất thải, rác thải, phế liệu nhựa; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố.

Thứ hai, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tổ chức tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, trung tâm thương mại và siêu thị thay đổi thói quen sử dụng, cắt giảm sử dụng nhựa, giảm thiểu đóng gói bao bì sản phẩm bằng nhựa và nilon, tăng cường sử dụng các sản phẩm từ vật liệu thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sử dụng các sản phẩm nhựa có khả năng tái chế, tái sử dụng. Đồng thời, triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên. (2) Tiếp tục rà soát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, xã hội hóa trên lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải nói chung, rác thải nhựa nói riêng trên địa bàn thành phố; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân áp dụng đổi mới công nghệ, trang thiết bị, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần phát triển nhanh và bền vững. (3) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi vi phạm pháp luật về công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nói chung, quản lý, xử lý rác thải nhựa nói riêng; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động phát thải, thu gom, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải, rác thải nhựa trên địa bàn thành phố. (4) Chỉ đạo ngành giáo dục thành phố xây dựng chương trình tuyên truyền phù hợp trong các cấp học, tạo ý thức và thói quen không sử dụng sản phẩm nhựa, chuyển sang sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Thứ ba, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc thành phố, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ tập trung quyết liệt thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân theo hình thức phù hợp nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý, xử lý chất thải nhựa; thay đổi thói quen sử dụng nhằm giảm thiểu đồ dùng bằng nhựa, túi nilon, giúp người dân hiểu rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa cũng như các quy định của Nhà nước về quản lý, phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa, hướng đến sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần hạn chế sự tác động tiêu cực và ô nhiễm do rác thải nhựa gây ra, xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

Thứ tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin đại chúng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về vấn đề rác thải nhựa, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị, thiết thực, hiệu quả.

Thứ năm, Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công văn Ban Thường vụ Thành ủy.

Thịnh Ngô

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết