Văn bản

Chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19
246-CV/TU
Công văn
05/09/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC