Văn bản

Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
13-CTr/TU
Chương trình
31/08/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó BTTT Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC