Văn bản

Tăng cường, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
Tăng cường, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
213-CV/TU
Công văn
21/07/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó BTTT Thành ủy- Chủ tịch HĐND thành phố
VĂN BẢN KHÁC