Văn bản

Khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Khẩn trương chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
211-CV/TU
Công văn
15/07/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC