Văn bản

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
204-CV/TU
Công văn
08/07/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC