Văn bản

Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân trên địa bàn thành phố
Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân trên địa bàn thành phố
134-CV/TU
Công văn
01/04/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC