Văn bản

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
07-CT/TU
Chỉ thị
12/03/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC