Văn bản

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
104-CV/TU
Công văn
01/03/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC