Văn bản

Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QD/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
Thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QD/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú
33-HD/BTCTW
Hướng dẫn
30/10/2020
Ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
VĂN BẢN KHÁC