Văn bản

Kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Kết quả công tác Tuyên giáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
32 BC/TU
Báo cáo
15/01/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC