Văn bản

Phân công lãnh đạo xử lý, giải quyết công việc của Thành ủy trong thời gian Thường trực Thành ủy dự Đại hội XIII của Đảng
Phân công lãnh đạo xử lý, giải quyết công việc của Thành ủy trong thời gian Thường trực Thành ủy dự Đại hội XIII của Đảng
28-TB/TU
Thông báo
11/01/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC