Văn bản

Từ ngày 31/12/2020 đến 08/01/2021
Từ ngày 31/12/2020 đến 08/01/2021
28-BC/VPTU
Báo cáo
11/01/2021
Văn phòng Thành ủy
Hà Vũ Sơn
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC