Văn bản

Công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Công tác Văn phòng cấp ủy năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021
27-BC/VPTU
Báo cáo
06/01/2021
Văn phòng Thành ủy
Nguyễn Minh Tâm
Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC