Văn bản

Phân công nhiệm vụ đối với các đông chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Phân công nhiệm vụ đối với các đông chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025
25-TB/TU
Thông báo
08/01/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC