Văn bản

Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy “Về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020”
Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Thành ủy “Về thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đến năm 2020”
10 KH/TU
Kế hoạch
20/01/2021
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC