Văn bản

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/9/2013 của Thành ủy “Xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”
Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/9/2013 của Thành ủy “Xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe và văn hóa thể thao ở các xã gắn với xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”
07-KH/TU
Kế hoạch
31/12/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC