Văn bản

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/4/2012 của Thành ủy “Đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”
Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/4/2012 của Thành ủy “Đẩy mạnh thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”
06-KH/TU
Kế hoạch
31/12/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC