Văn bản

Về việc giải quyết tổ cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đai biểu Hôi đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
Về việc giải quyết tổ cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đai biểu Hôi đồng nhân dân các cấp nhiêm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp
13-HD/UBKTTW
Hướng dẫn
02/12/2020
Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Bùi Thị Minh Hoài
Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương
VĂN BẢN KHÁC