Văn bản

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
165-HD/BTGTW
Hướng dẫn
09/12/2020
Ban Tuyên giáo Trung ương
Phan Xuân Thủy
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
VĂN BẢN KHÁC