Văn bản

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật Viêt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khoá X về tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật Viêt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
93-KL/TW
Kết luận
20/11/2020
Ban Bí thư Trung ương Đảng
Trần Quốc Vượng
Thường trực Ban Bí thư
VĂN BẢN KHÁC