Văn bản

Thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nƣớc năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
Thực hiện Kết luận số 91-KL/TW ngày 22/10/2020 Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nƣớc năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
05-CTr/TU
Chương trình
18/12/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC