Văn bản

Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
26-HD/BTCTW
Hướng dẫn
18/10/2019
Ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
VĂN BẢN KHÁC