Văn bản

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
21-HD/BTCTW
Hướng dẫn
18/10/2019
Ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
VĂN BẢN KHÁC