Văn bản

Việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Việc thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
28-HD/BTCTW
Hướng dẫn
28/02/2020
Ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
VĂN BẢN KHÁC