Văn bản

Thực hiện chính sách, chế độ đối vói cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp
Thực hiện chính sách, chế độ đối vói cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp
27-HD/BTCTW
Hướng dẫn
20/12/2019
Ban Tổ chức Trung ương
Nguyễn Thanh Bình
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương
VĂN BẢN KHÁC