Văn bản

Theo dõi, nắmm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng họp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
Theo dõi, nắmm tình hình nhân dân đối với đại hội Đảng các cấp và tổng họp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
2755-KH/BDVTW
Hướng dẫn
28/08/2019
Ban Dân vận Trung ương
Điểu K'ré
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Bân vận Trung ương
VĂN BẢN KHÁC