Văn bản

Thành lập Ban Tổ chức Hội thao khối Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ XXII - năm 2020
Thành lập Ban Tổ chức Hội thao khối Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ XXII - năm 2020
03-QĐ/VPTU
Quyết định
29/09/2020
Văn phòng Thành ủy
Nguyễn Minh Tâm
Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC