Văn bản

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ
Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ
2216-QĐ/TU
Quy định
03/06/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC