Văn bản

Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố
Tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố
1826-QĐ/TU
Quy định
31/07/2019
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC