Văn bản

Hỗ trợ kết nối, vận hành hội nghị truyền hình từ điểm cầu Thành ủy đến quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy
Hỗ trợ kết nối, vận hành hội nghị truyền hình từ điểm cầu Thành ủy đến quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy
11-CV/VPTU
Công văn
08/10/2020
Văn phòng Thành ủy
Nguyễn Hoàng Thái
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC