Văn bản

Triển khai tập huấn phần mềm quản lý tài sản cố định năm 2020
Triển khai tập huấn phần mềm quản lý tài sản cố định năm 2020
03-KH/VPTU
Kế hoạch
02/11/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Nguyễn Hoàng Thái
Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
VĂN BẢN KHÁC