XÂY DỰNG ĐẢNG

Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Cần Thơ “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố Cần Thơ “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông” quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao
Cập nhật lúc 07:03 ngày 13/10/2020

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã xác định "công tác tổ chức, xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc". Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc ngày 14/10/1930 đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay) và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã chọn ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.


Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng ta đã xác định "công tác tổ chức, xây dựng Đảng có tầm quan trọng đặc biệt, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc". Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khai mạc ngày 14/10/1930 đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm Giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay) và Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã chọn ngày 14 tháng 10 hàng năm là Ngày truyền thống của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng.


Đại hội đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CTV.

Trải qua 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng không ngừng phát triển và trưởng thành, bám sát đường lối chính trị của Đảng và thực tiễn cách mạng Việt Nam, không ngại gian khổ, hy sinh, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân.

Cùng với sự hình thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; ở Cần Thơ, sau khi Chi bộ An Nam Cộng sản Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập vào năm 1929, hệ thống cơ quan tổ chức cấp ủy từng bước được hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử của Đảng bộ thành phố. Qua các thời kỳ cách mạng, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng các cơ quan tổ chức cấp ủy trong thành phố luôn được quan tâm xây dựng, phát triển, đội ngũ cán bộ ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng, được tôi luyện và trưởng thành về mọi mặt, nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, góp phần giải phóng quê hương Cần Thơ, xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong năm 2020, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu cấp ủy triển khai, quán triệt và lãnh đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đặc biệt, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 160-KH/TU của Thành ủy. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về nêu gương.

Tham mưu cấp ủy thực hiện tốt việc đổi mới, sắp xếp hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đúng theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ, minh bạch, đúng quy định, đúng người, đúng việc. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp tục được nâng lên. Tổ chức cơ sở đảng được củng cố, kiện toàn, số lượng tổ chức cơ sở đảng yếu kém từng bước giảm dần qua các năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt khá cao (bình quân 94,19%/năm), phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trọng tâm là Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn ban tổ cấp ủy các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác; thường xuyên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp của thành phố theo tiêu chí “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Đạt được những kết quả nêu trên, là do được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các ngành, các cấp; các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí; sự theo dõi, góp ý, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thành phố; sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần nghiêm túc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế: Vai trò tham mưu của ban tổ chức cấp ủy có mặt chưa đạt yêu cầu; tổ chức bộ máy hệ thống chính trị có nơi chưa thật tinh gọn, công tác cán bộ có mặt chậm đổi mới, nhất là việc đánh giá cán bộ; một số cấp ủy cơ sở, cấp trên cơ sở chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới chưa thật tốt, nên kết quả bầu cử chưa đạt theo yêu cầu, nội dung đề án chuẩn bị nhân sự; đào tạo cán bộ có nơi chưa gắn với yêu cầu sử dụng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị tuy đã được nâng lên, nhưng chưa đều ở các ngành, lĩnh vực, địa bàn. Công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư và trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp khó khăn; việc chọn nội dung, tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn lúng túng, khó khăn. 

Kế thừa và phát huy truyền thống của Ngành, trong thời gian tới Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định; thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, quyết tâm, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương; thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Xây dựng Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng; tâm huyết; có trách nhiệm vì việc chung của dân, của Đảng; thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên; gương mẫu, tiêu biểu; thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời sơ, tổng kết một số mô hình thí điểm và nhân rộng những mô hình có hiệu quả; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Phối hợp tham mưu Thành ủy lãnh đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thứ tư, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; tăng cường công tác xây dựng Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân; phát huy vị trí, vai trò tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân thực sự là cầu nối, gắn bó thường xuyên người lao động với doanh nghiệp, là chỗ dựa tin cậy, có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể vào sự phát triển, ổn định của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng sinh chi bộ theo hướng thiết phục, cụ thể; duy trì nền nếp và tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt chuyên đề; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, công tác kết nạp đảng viên mới và sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ năm, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu từ thành phố đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, vững vàng về chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, kỹ năng và tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng cán bộ trẻ, nữ, tạo môi trường, điều kiện khuyến khích, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. 

Thứ sáu, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay; kiên quyết không để lọt những người cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; xử lý nghiêm những cán bộ có động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thứ bảy, thường xuyên quan tâm kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan ban tổ chức cấp ủy các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng, phân công cán bộ, công chức theo vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng các cấp của thành phố theo tiêu chí “Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.     

Tự hào về truyền thống của Ngành, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Tấn Thủ

                                                       Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết