Văn bản

Về chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam
Về chuẩn bị tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam
1623-CV/TU
Công văn
10/09/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC