Văn bản

Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố
1622-CV/TU
Công văn
09/09/2020
Ban Thường vụ Thành ủy
Phạm Văn Hiểu
Phó Bí thư TT - Chủ tịch HĐND TPCT
VĂN BẢN KHÁC